O našem zařízení

Základní informace

Úvod >Základní informace

Úvodní informace

Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov 1 (také zkráceně VÚ a SVP Pšov) je školské zařízení pro výkon předběžného opatření, ústavní výchovy a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče.

Kapacita zařízení je 6 výchovných skupin po 8 lůžkách, konkrétně 40 lůžek pro potřeby výchovného ústavu a 8 lůžek v oddělení SVP. 

Struktura zařízení
  • Oddělení ústavní a ochranné výchovy pro chlapce ve věku 15 – 18 let
  • Výchovně léčebná jednotka pro chlapce se závislostním chováním ve věku 15 – 18 let
  • Pracovně výchovná skupina pro chlapce, kteří se již nechtějí dále vzdělávat a jsou umístění ve VÚ
  • Ambulantní oddělení SVP pro chlapce i dívky až do 26 let a jejich rodiny
  • Pobytové oddělení SVP pro chlapce i dívky až do 18 let
  • Oddělení pro děti – cizince poskytující péči dětem do 18 let
  • Školní jídelna zajišťující nepřetržité stravování pro všechny děti a zaměstnance

Výchovný ústav byl zřízen jako samostatný právní subjekt k 01.01.1994 zřizovací listinou č. j. 24 081/93-26 ze dne 10.12.1993.

Základním dokumentem zařízení je Vnitřní řád, ve kterém jsou stanoveny zásady společného soužití dětí a pracovníků ústavu. Dokument byl sestaven s ohledem na platnou legislativu a také s ohledem na výchovné poslání našeho zařízení.

V čele ústavu stojí ředitel, který je jmenován a odvoláván ministrem MŠMT. Ředitel je statutárním zástupcem organizace, je oprávněn činit všechny úkony, které se organizace týkají, a v plném rozsahu jedná jejím jménem. Ředitel rovněž jmenuje do funkce všechny vedoucí jednotlivých útvarů vymezených organizačním řádem.  

V čem jsme výjimeční?

Specializujeme se na závažné poruchy chování

Naše zařízení je obecně uznávanou autoritou na poli práce s dětmi se závažnou poruchou chování. Historicky bylo naše zařízení tím místem, kam byly umisťovány děti z celé republiky z důvodu, že v jiných zařízeních s nimi nebylo možné dále pracovat. U nás nejenom, že jsme jejich problémové chování zvládali, ale rovněž se nám dařilo pracovat s nimi tak, aby u nich docházelo ke zvyšování kvality různých oblastí jejich života a aby se dařilo tyto děti zpátky úspěšně integrovat do běžné společnosti. Naší primární specializací byli chlapci ve věku od 15 do 18 let se závažnou antisociální poruchou chování.

Máme pracovně výchovnou skupinu

Jsme jedním z posledních zařízení v České republice, které disponuje pracovně výchovnou skupinou. Ta je určena chlapcům ve výchovném ústavu, kteří již mají splněnou povinnou školní docházku a z různých důvodu se již nechtějí dále vzdělávat v rámci středního vzdělávání. Abychom tyto chlapce úspěšně připravili na vstup do společnosti, snažíme se o jejich maximální možnou rekvalifikaci tak, aby získali vysokou uplatnitelnost na trhu práce. V rámci pracovně výchovné skupiny mají chlapci navíc možnost účastnit se placených prací a začít si vydělávat vlastní prostředky.

Nabízíme čistě inklusivní vzdělávání

Většina výchovných ústavů má zřízené vlastní učiliště a střední školy. My umístěným chlapcům umožňujeme studium na běžných civilních školách tak, aby měli co možná nejrovnější podmínky s dětmi v rodinách. Naším cílem je chlapce co nejvíce vracet do přirozeného prostředí.

Nabízíme výchovně léčebný program

Jako jedno z mála zařízení disponujeme výchovně léčebným programem, který se orientuje na terapeutické služby pro chlapce vykazující rizikové závislostní chování. V rámci terapeutické komunity realizujeme několikaměsíční konzistentní terapeutický program, jehož cílem je pomoci dětem získat zdravý náhled na rizikové závislostní chování, vést je k porozumění sobě samému a vypořádat se s vlastní závislostí.

Ubytováváme děti - cizince

Přestože jsme nebyli primárně zřízeni jako ústav pro děti – cizince, rozhodli jsme se vyjít vstříc zvýšené poptávce společnosti po tomto typu služby a již několik let získáváme zkušenosti v této oblasti. Vzhledem k tomu, že máme bohaté zkušenosti s prací s rizikovou mládeží, domníváme se, že pouhá jiná národnost nedělá z těchto dětí – cizinců natolik odlišné děti, abychom jim nemohli nabídnout své služby. Máme zkušenosti jak s dětmi z Ukrajiny, tak s dětmi z dálného východu, například z Afgánistánu nebo Sýrie. 

Poskytujeme podporu široké veřejnosti

Dlouhodobě se nám jeví, že naše filosofie práce není zcela běžná a pomáhá nám dosahovat velmi dobrých výsledků při práci s dětmi a jejich rodinami. Z toho důvodu se snažíme v rámci činnosti Střediska výchovné péče poskytovat naše služby co nejširší části společnosti, od samotných dětí a rodin, po základní a střední školy v širokém okolí a pro OSPODy, neziskové organizace apod. Snažíme se, aby nás okolí vnímalo jako důvěrného partnera, na kterého se mohou v případě obtíží kdykoliv obrátit.

Více o historii zařízení

Kontaktní údaje

Výchovný ústav a středisko výchovné péče, Pšov

Pšov 1, Podbořany 441 01
Česká republika

+420 415 214 615

Pondělí – Pátek 8:00 – 15:00

Všechny kontakty

Sociální sítě

Prohlídka zařízení

„Filosofie výchovy a mých přístupů vyplývá z mé životní filosofie. Ta je založena na principu lidi nesoudit, nabízet pomoc lidem, kteří ji potřebují a chtějí přijmout a být dětem mužským vzorem. Vycházím z předpokladu rovnosti mezi lidmi a to mi přináší mnohé pedagogické úspěchy.“

PhDr. Sáva Arabadžiev