Přidejte se k naší skupině a sledujte čerstvé novinky z našeho zařízení!

Výkladový slovník

Pro lepší pochopení informací na těchto stránkách a orientaci v nich jsme pro Vás připravili výkladový slovník často užívaných odborných pojmů. Znalost pojmů také ulehčí případnou komunikaci s Vámi našim zaměstnancům, ale i Vám. Pochopitelně se nemusíte nic učit, naši pracovníci jsou profesionálové a vše umí vysvětlit i laickou cestou, budete-li to potřebovat.


Rejstřík


Antisemitismus

Označuje nenávist, diskriminaci nebo předpojatost vůči Židům jako národní, etnické, náboženské či rasové skupině. Projevy - verbální nebo písemné manifestace nenávisti (i veřejné), podněcování, diskriminace, ponižování, fyzické napadání, organizovaná napadení, davové lynčování, vojenské útoky. Tyto projevy mohou být namířeny proti jednotlivcům, menším skupinám nebo i celým židovským komunitám. (Zdroj: vlastní výklad)

Antisociální chování

Označuje závažné protispolečenské jednání poškozující společnost i jedince. Antisociálně jednající porušuje zákony dané společností a ohrožuje společenské hodnoty, včetně lidského života. Projevy – krádeže, loupeže, vandalství, sexuální delikty, zabití, vraždy, vystupňované násilí, terorismus, rasismus, organizovaný zločin, trestná činnost související s toxikomanií. (Zdroj: vlastní výklad)

Šikana

Je formou agresivního chování projevujícího se opakovaným zneužíváním síly (moci) na úkor oběti. Šikanující využívá fyzické, mentální nebo hierarchické dominance k ubližování během určitého časového období. Typickým znakem je nerovnost v síle (moci) šikanujícího a jeho oběti. Šikana není reaktivní, je proaktivní, jejím účelem je záměrné ublížení (fyzické či mentální) a šikanující neprojevuje svojí agresi veřejně. Taktéž nebývá vyvolána nebo provázena zlostí. Projevy – zamezování v kontaktu s nějakou osobou či osobami, ponižování, rozšiřování pomluv, strašení, vyloučení ze společenských aktivit, verbální nebo písemné napadání, vydírání, fyzické napadání, krádeže či ničení osobních věcí apod. Šikana se často objevuje ve školských kolektivech, ale také např. v práci. Termínem bossing označujeme šikanu ze strany nadřízeného, mobbing představuje šikanu ze strany spolupracovníků. (Zdroj: vlastní výklad)

ADHD

Porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou (Attention Deficit Hyperaktivity Disorder) – Typickými příznaky jsou snížené výkony dětí ve škole, nesnášenlivost, neschopnost podřídit se autoritě, agresivita, problémy při navazování kontaktu s vrstevníky. (Zdroj: VÁGNEROVÁ, M. Úvod do psychologie. 2.vydání, Univerzita Karlova v Praze, Praha Karolinum. 2002)

ADD

Porucha pozornosti (Attention Deficit Disorders) – projevuje se neschopností přiměřené koncentrace na určitý podnět po dostatečně dlouhou dobu. Typickým projevem je slabá pozornost, unavitelnost, dítě není schopné delšího a kvalitnějšího soustředění. U ničeho nevydrží a nic je delší dobu nebaví. Děti mají největší a nejčastější obtíže s udržením pozornosti či volního úsilí při plnění zadaných úkolů a s jejich dokončením v určitém časovém limitu. Tyto děti potřebují pracovat v krátkých intervalech. (Zdroj: VÁGNEROVÁ, M. Úvod do psychologie. 2.vydání, Univerzita Karlova v Praze, Praha Karolinum. 2002)

Sociální norma

Je pravidlo, které by mělo být lidmi pokládáno za závazné a mělo by být respektováno. Normy vymezují určité hranice chování. Jedná se o pravidla, modely chování, které tedy nejsou jen výtvorem jedinců, ale procházejí procesem objektivizace a existují objektivně, ve skupinovém vědomí. Vzhledem k relativní časové a obsahové sociální stabilitě tak umožňuje existence norem předvídatelnost sociálních jednání a formování sociálních rolí. Mezi základní sociální normy bývají obvykle řazeny normy právní, morální, zvykové a náboženské. „Právní normy, stejně jako ostatní sociální normy, plní především funkci kontroly sociálního chování tím, že objektivizují kritéria a hodnocení chování a určité způsoby chování preferují (sankcionují). Právní normy jsou obecné, jsou vydávány ve zvláštní, státem stanovené formě a případné sankce jsou legální, státem vynutitelné. (Zdroj: KREJČÍŘOVÁ, O., SKOPALOVÁ, J. Deviace a sociální patologie – vybrané jevy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007)

Syndrom CAN

Název „syndrom CAN“ pochází z anglického Child Abuse and Neglect. Tento pojem zahrnuje týrané, zneužívané a zanedbávané dítě (tedy syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte). Tento syndrom můžeme definovat jako jakékoliv nenáhodné, vědomé i nevědomé konání rodičů, vychovatelů nebo jiné osoby vůči dítěti, které je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a které poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, případně způsobuje jeho smrt. (Zdroj: DUNOVSKÝ, Jiří a kol. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1995.)

Mentální retardace

Stav zastaveného nebo neúplného duševního vývoje‚ který je charakterizován zvláště porušením dovedností‚ projevujícím se během vývojového období‚ postihujícím všechny složky inteligence‚ to je poznávací‚ řečové‚ motorické a sociální schopnosti. Retardace se může vyskytnout bez‚ nebo současně s jinými somatickými nebo duševními poruchami. Při klasifikaci mentální retardace v současné době užíváme stupnici dle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí. Světová zdravotnická organizace v Ženevě, platnost 10. MKN od roku 1992. Dle této klasifikace mentální retardaci členíme do šesti základních kategorií. (Zdroj: http://www.uzis.cz/cz/mkn/F70-F79.html)

Základní dělení poruch chování

Poruchy chování - „Všechny nápadné odchylky od chování průměrného dítěte nebo mladistvého. Těmito odchylkami, které mají dlouhodobý charakter nebo se častěji opakují, na sebe jedinec upozorňuje nejbližší okolí.“ Dělíme na disociální (neposlušnost, vzdorovitost, lhaní, odmítání kontaktu, prohřešky proti školnímu řádu), asociální (krádeže, kontakt se závadovými skupinami, útěky z domova, toulky, demonstrativní sebepoškozování, toxikománie) a antisociální (řadíme sem veškerou trestnou činnost). (Zdroj: KLÍMA, P., KLÍMA, J. Základy etopedie. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978.)

Stalking

Je nevhodné chování, projevující se zejména opakovaným fyzickým sledováním, nechtěnými kontakty (dopisy atp.), dlouhodobým sledováním aktivit určité osoby a sbíráním informací o ní, případně nemístným oslovováním jejích příbuzných, přátel atp. Takový zájem cílenou osobu obtěžuje, narušuje její soukromí a vzbuzují u ní strach; někdy ústí až v trestní stíhání pronásledovatele, stalkera. Stalker je až patologicky posedlý zájmem o osobu, kterou pronásleduje, často je veřejně známá, nebo jemu blízká, např. bývalý partner. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Stalking)

Abstinenční syndrom

Je to soubor různě závažných a různě kombinovaných příznaků po vysazení nebo snížení dávek psychoaktivních látek a léků. Projevuje se následujícími příznaky – třesem jazyka, rukou a víček, pocením, nevolností, tachykardií, hypertenzí, bolestmi hlavy, nespavostí, slabostí a epileptickými záchvaty. (Zdroj: vlastní výklad)

Stres

Stres můžeme definovat jako souhrn fyzických a duševních reakcí na nepřijatelný poměr mezi skutečnými nebo představovanými osobními zkušenostmi a očekáváními. Podle této definice je stres odpověď, která v sobě zahrnuje jak fyzické, tak i psychické složky. Jinými slovy, stres je stav organismu, který je obecnou odezvou na jakoukoliv výrazně působící zátěž – fyzickou nebo psychickou. Při stresu se uplatňují obranné mechanismy, které umožňují přežití organismu vystaveného nebezpečí. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Stres)

Deprivace

Označuje nedostatečné uspokojení důležité psychické, či fyzické potřeby jednotlivce. Nejčastěji bývá česky popisováno jakožto citové strádání - jakýkoliv nedostatek citu a emocí pociťovaný jednotlivcem. Může se jednat o nedostatek prokazovaného a vnímaného osobního respektu, pociťovaného bezpečí, sdílené lásky nebo vzájemných sociálních vazeb, ale i osobního strádání z nedostatku dalších smyslových podnětů. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Deprivace)

Frustrace

Je pocit, pokud se něco důležitého nepovede a v nejbližší době není šance to napravit, ať už pro to, že už to prostě není možné anebo v tom brání něco s čím si nelze poradit. Je zklamáním či pocitem ze zmaru. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Frustrace)